KẾ HOẠCH THÁNG 9

KẾ HOẠCH THÁNG 9

KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 09/2019

Chuû Ñieåm:    “Mùa Thu- ngày khai trường”

Thôøi gian

Noäi dung

Chuaån bò

Keát quaû

Tuaàn 1

Töø: 02/9

 – 8/09/19

- Chuaån bò khai giaûng naêm hoïc môùi: 2019 – 2020.

- Oån ñònh tröôøng lôùp, oån ñònh sinh hoaït ñoäi, thành lập đội sao đỏ đi vào ổn định nề nếp.

- Thöïc hieän thaùng ATGT.

- Tieán haønh thoáng keâ coâng taùc toå chöùc ñaàu vaø ñaêng kyù danh hieäu thi ñua ñaàu naêm (Lieân ñoäi vaø chi ñoäi).

- Ñaùnh giaù coâng taùc vaän ñoäng caùc hoïc sinh nghæ hoïc ra lôùp.

- Leân keá hoaïch tổ chức phần lễ, hội khai giảng  (5/9/2019)chuaån bò toå chöùc trung thu cho caùc em học sinh (07/9/2019).

- Nhận bàn giao học sinh từ Đoàn Xã.

- Doïn veä sinh tröôøng lôùp, trang trí.

- Leân KH phaùt ñoäng

- Noäi dung sinh hoaït

- Hoà sô ñeå caùc lôùp ñaêng kyù.

- Keát hôïp vôùi GVCN – Chi Đoàn .

 

Tuaàn 2

Töø:09 – 14
 / 09/ 19

- Tieáp tuïc oån ñònh toå chöùc vaø sinh hoaït ñoäi.

- Chuẩn bị tổ chöùc ñaïi hoäi chi ñoäi.

- Caùc chi ñoäi tieáp tuïc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng hai khoâng vôùi 4 noäi dung.

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân cho BCHLCÑ + RLPT.

- Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Baûo Thuaän thi ñua thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy” vaø gaén lieàn vôùi phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cöïc”.

- Noäi dung sinh hoaït.

- Caùc chi xaây döïng BC vaø phöông höôùng.

- Hoà sô phaùt ñoäng.

- Keát hôïp vôùi GVCN

 

Tuaàn 3

Töø: 16 – 21
 / 09/ 19

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân cho BCHLCÑ.

- Toå chöùc ñaïi hoäi chi ñoäi.

- Sinh hoạt liên đội dưới cờ veà luaät giao thoâng ñöôøng boä. 

- Leân keá hoaïch toå chöùc ñaïi hoäi Lieân ñoäi.

- Tieáp tuïc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Baûo Thuaän thi ñua thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy” vaø gaén lieàn vôùi phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cöïc”.

- Noäi dung sinh hoaït.

- Xaây döïng BC vaø phöông höôùng.

- Keát hôïp vôùi GVCN

 

 

Tuaàn 4

Töø: 23 – 28
 / 9/ 19

- Caùc chi ñoäi baùo caùo keát quaû ñaïi hoäi chi ñoäi.

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân cho BCHLCÑ.

- Caùc chi ñoäi tieáp tuïc thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng do ngaønh giaùo duïc vaø HÑÑ trieån khai.

- Chuẩn bị  nội dung  cho Ñaïi Hoäi lieân Ñoäi.

 

- BC vaø phöông höôùng.

- Keát hôïp vôùi GVCN.

- KH, chuông trình, saân khaáu, taøi chính…

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 33
Năm 2021 : 655