KẾ HOẠCH THÁNG 5

KẾ HOẠCH THÁNG 5

KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 05/2020

Chuû Ñieåm:  “ÑOÄI TA LÔÙN LEÂN CUØNG ÑAÁT NÖÔÙC”

Thôøi gian

Noäi dung

Chuaån bò vaø thöïc hieän

Keát quaû

Tuaàn 1

Töø: 4/5 - 08/5/2020

- Phaùt ñoäng thi ñua laäp thaønh tích cao trong hoïc taäp ñeå chaøo möøng ngaøy 7/5, 15/5, 19/5. Baèng nhöõng vieäc laøm thieát thöïc nhö: Boâng hoa ñieåm toát, vöôøn hoa ñieåm toát,  Haùt vaø Ñoïc nhöõng maãu chuyeän veà anh boä ñoäi cuï Hoà, Baùc Hoà, veà toå chöùc Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh.

- Trieån khai caùc phong traøo giuùp nhau trong hoïc taäp ñeå ñaït keát quaû cao sau thời gian dài nghỉ phòng dich Ncov.  

- Hướng dẫn học sinh phòng chống dịch theo hướng dẫn của cấp trên.

- Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Baûo Thuaän thi ñua thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy” vaø gaén lieàn vôùi phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cöïc”.

- Tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động ( Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ, Hát 2 bài Đội ca, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đông và quay MV gửi HĐĐ huyện)

- Tiếp tục vận động học sinh nghỉ học đến trường. ( 3 HS Ka Mai 7a1, Ka His 7a4, K’ Vơng 8a3)

- TPT – BCH LÑ - GVCN
 

- TPT – BCH LÑ

- TPT –  BCHLCÑ

- TPT –  BCHLCÑ

 

- TPT – BCH LCÑ

 

Tuaàn 2

Töø: 11/5 - 16/5/2020

- Toå chöùc tuyeân truyeàn veà toå chöùc Ñoäi, Bác Hồ như hát về Đội và về Bác Hồ thông qua PTMN.

- Tiếp tục tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động ( Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ, Hát 2 bài Đội ca, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đông và quay MV gửi HĐĐ huyện)

- Trieån khai caùc phong traøo giuùp nhau trong hoïc taäp ñeå ñaït keát quaû cao sau thời gian dài nghỉ phòng dich Ncov

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ sổ sách Đội đến tháng 5.

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân cho BCHLCÑ.

- Triển khai cho các chi Đôi K9 tổ chức lễ trưởng thành Đôi vào sáng thứ 2,11/5/2020.

- Tiếp tục vận động học sinh nghỉ học đến trường. ( 1 HS K’ Vờng 8a3)

- TPT – BCH LÑ - GVCN
 

- TPT – BCH LCÑ

- TPT – BCH LÑ

 

- TPT – BCH LÑ

 

Tuaàn 3

Töø: 18/5 - 23/5/2020

 

- Toå chöùc tuyeân truyeàn veà toå chöùc Ñoäi, Bác Hồ như hát về Đội TNTP Hồ Chí Minh và về Bác Hồ thông qua PTMN nhân dịp 130 năm ngày sinh nhật Bác.

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân cho BCHLCÑ.

- Tiếp tục cho Đội viên thực hiện chương trình RLĐV  theo kế hoạch cấp trên.

- Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Baûo Thuaän thi ñua thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy” vaø gaén lieàn vôùi phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cöïc”.

- TPT – BCH LCÑ – GVCN

- TPT – BCH LCÑ - 

- TPT – BCH LCÑ

- TPT – BCHLCÑ

 

Tuaàn 4

Töø: 25/5 - 30/5/2020

- Tu söûa vaø chaêm soùc coâng trình maêng non, veä sinh tröôøng lôùp .

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ sổ sách Đội đến tháng 5.

- Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Baûo Thuaän thi ñua thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy” vaø gaén lieàn vôùi phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cöïc”.

- Triển khai công văn về phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020 – 2023.

- TPT – BCH LÑ - GVCN
- TPT – BCH LÑ

- TPT – BCH LÑ - GVCN

- TPT – BCH LÑ  

 

                      Duyeät cuûa BGH                                                                                                                                 Ngöôøi laäp KH                                                                         Hieäu Tröôûng                                                                                                                                                          TPT

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thanh Tâm

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 33
Năm 2021 : 655