KẾ HOẠCH THÁNG 6

KẾ HOẠCH THÁNG 6

KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 06/2020

Chuû Ñieåm: 

Thôøi gian

Noäi dung

Chuaån bò vaø thöïc hieän

Keát quaû

Tuaàn 1

Töø: 01/6 - 06/6/2020

- Phaùt ñoäng thi ñua hoïc taäp ñeå chaøo möøng ngaøy 1/6 ngày Quốc Tế thiếu nhi, 5/6 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Baèng nhöõng vieäc laøm thieát thöïc nhö: Boâng hoa ñieåm toát, vöôøn hoa ñieåm toát,  Haùt vaø Ñoïc nhöõng maãu chuyeän veà Baùc Hoà, về thiếu nhi veà toå chöùc Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh.

- Trieån khai caùc phong traøo giuùp nhau trong hoïc taäp ñeå ñaït keát quaû cao sau thời gian dài nghỉ phòng dich Ncov.  

- Hướng dẫn học sinh phòng chống dịch theo hướng dẫn của cấp trên.

- Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Baûo Thuaän thi ñua thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy” vaø gaén lieàn vôùi phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cöïc”.

- Tiếp tục vận động học sinh có dấu hiệu nghỉ học đến trường.

- Triển khai công văn về phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020 – 2023 do HĐĐ triển khai.

- TPT – BCH LÑ - GVCN

- TPT – BCH LÑ

- TPT –  BCHLCÑ

- TPT –  BCHLCÑ

 

- TPT – BCH LCÑ

 

Tuaàn 2

Töø: 08/6 - 13/6/2020

- Toå chöùc tuyeân truyeàn veà toå chöùc Ñoäi, Bác Hồ như hát về Đội và về Bác Hồ thông qua PTMN.

- Tiếp tục tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động .

- Tiếp tục thực hiện phong traøo giuùp nhau trong hoïc taäp ñeå ñaït keát quaû cao sau thời gian dài nghỉ dich Ncov

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ sổ sách Đội đến tháng 6.

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân tổ chức đánh giá và công nhận theo các tiêu chí cho các đội viên khối 7 – 9.

- TPT – BCH LÑ - GVCN
 

- TPT – BCH LCÑ

- TPT – BCH LÑ

 

 

Tuaàn 3

Töø: 15/6 - 20/6/2020

 

- Toå chöùc tuyeân truyeàn veà toå chöùc Ñoäi, Bác Hồ như hát về Đội TNTP Hồ Chí Minh và về Bác Hồ thông qua PTMN.

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân cho BCHLCÑ.

- Tieáp tuïc toå chöùc sinh hoaït ñoäi oân laïi caùc kyõ naêng ñoäi vieân tổ chức đánh giá và công nhận theo các tiêu chí cho các đội viên khối 7 – 9.

- Tu söûa vaø chaêm soùc coâng trình maêng non, veä sinh tröôøng lôùp .

- TPT – BCH LCÑ – GVCN

- TPT – BCH LCÑ - 

- TPT – BCH LCÑ

 

Tuaàn 4

Töø: 22/6 - 27/6/2020

- Tu söûa vaø chaêm soùc coâng trình maêng non, veä sinh tröôøng lôùp .

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ sổ sách Đội đến tháng 6.

- Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Thieáu nhi Baûo Thuaän thi ñua thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy” vaø gaén lieàn vôùi phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cöïc”.

- Thực hiện công văn về phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020 – 2023 do HĐĐ triển khai.

- TPT – BCH LÑ - GVCN
- TPT – BCH LÑ

- TPT – BCH LÑ - GVCN

- TPT – BCH LÑ  

 

                      Duyeät cuûa BGH                                                                                                                                 Ngöôøi laäp KH                                                                         Hieäu Tröôûng                                                                                                                                                          TPT

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thanh Tâm

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 33
Năm 2021 : 655